KOREA GRAND DELUXE

(KSS06)

KOREA GRAND DELUXE

Share

รหัสทัวร์ : รหัสทัวร์ KSS06
สายการบิน : KE, TG
ราคาเริ่มต้น : 40,900
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการ :
เดือนเมษายน 2558
02-07/03-08 เม.ย.58/10-15/11-16/12-17 เม.ย.58/13-18 เม.ย.58/14-19 เม.ย.58/24-29 เม.ย.58

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี KOREA GRAND DELUXE

ทัวร์เกาหลี 6 วั น 4 คืน (ไฟล์ทถึงเช้า กลับ ค่ำ)

สนามบินสุวรรณภูมิ – พูซาน – พูซาน – ซอกกูรัมก้อตโต้ – วัดพูลกุ๊กซา – เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน – นัมโพดอง – ตลาดปลาชากัลชิ – พูซาน – เชจู – โขดหินยงดูอัม – ไร่ชาโอซุลล็อค – พิพิธภัณฑ์หมี เทดดี้แบร์ – พิพิธภัณฑ์ ช็อคโกแลต – ปล่องภูเขาไฟ ซองซานอิลซุงโบล- สวนส้มไร้เมล็ด – หมู่บ้านพื้นเมืองซงอึบ –สนามบินคิมโป – ศุนย์โสม – ร้านเครื่องสำอาง – เขานัมซาน ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ – ล่องเรือแม่น้ำฮัน– ช้อปปิ้งเมียงดง – NANTA SHOW – TODAI BUFFET ขาปูยักษ์ 6 ดาว – ศูนย์สมุนไพร – Trick Art Museum+Ice Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ – ดิวตี้ฟรี – ร้านจิวเวอรี่ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน

ทัวร์เกาหลี วันแรก (1)    สนามบินสุวรรณภูมิ  –  พูซาน
22.00/23.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D สายการบินไทยใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาเตอร์ N สายการบิน KOREAN AIR ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 6 (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***

ข้อแนะนำ เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมีบริกรยกกระเป๋าน้อยมาก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงต้องยกกระเป๋าขึ้นห้องพักด้วยตัวเอง ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

ทัวร์เกาหลี วันที่ (2)    พูซาน – ซอกกูรัมก้อตโต้ – วัดพูลกุ๊กซา – เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน – นัมโพดอง – ตลาดปลาชากัลชิ
00.05/02.35 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650 / KE 662 (เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
07.10/09.25 เดินทางถึงสนามบินคิมเฮ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่  วัดพุลคุกซา วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจักรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหินที่สร้างตรงไปยังโบสถ์กลาง เจดีย์ชั้นยอดสองลักษณะพระพุทธรูปแกะสลักปรางต่าง ๆ ถือแบบงานแกะสลักที่สะท้อนถึงความฉลาดของผู้สร้าง …นำท่านสู่ถ้ำ SOKKORAM GROTTO พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ” ซอกคูรัม กอตโต้ ” ที่สร้างชึ้นจากหินแกรนิตเชื่อกันว่าคอยปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ในถ้ำบนเขาโทฮัมซาน พระพักตร์หันออกไปทะเลตะวันออกประเทศญี่ปุ่น ทั้ง 2 แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้
 เที่ยง เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” (1) มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อน พร้อมเครื่องเคียงรับประทานคู่กับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งแสนอร่อยจากเมืองไทย
บ่าย นำท่านชม หอดูดาวชมซงแด (Chumsungdae) เป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมืองเคียงจู เกาหลีใต้ หอดูดาวแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ตรงกับรัชสมัยของพระราชินีซอนด๊อกแห่งราชวงศ์ซิลล่า ใช้หินแกรนิตในการก่อสร้างทั้งสิ้น 362 ก้อนและใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 362 วัน พระราชินีซอนด็อกโปรดให้สร้างใกล้เมืองเคียงจู เมืองหลวงของราชวงศ์ซิลล่าในขณะนั้น หอดูดาวแห่งนี้มีความสูง 9.17 เมตร โดยในช่วงความสูงที่ 4.16 เมตร มีการเจาะช่องไว้เพื่อให้สามารถดูการเคลื่อนไหวของดาวและสภาพภูมิอากาศหอดูดาวชมซงแดถือว่ามีความเก่าแก่มากที่สุดในเอเชียตะวันออก มีอายุกว่า 1,350 ปี และถูกบรรจุให้เป็นสมบัติประจำชาติเกาหลีใต้ ลำดับที่ 31 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962….พาท่านชม เมืองพูซาน ที่มีประชากรถึง 4 ล้านคน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหน้าด่านในการติดต่อการค้าขายทั้งในอดีต …นำท่านช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน – นัมโพดอง ใกล้ ๆ เป็นที่ตั้งของ PIFF (Busan International Film Festival) สแควร์ สถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็นสถานที่ดาราฮอลีวู้ดเกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยทั่วไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม …นำท่านชม ตลาดปลาชากัลชิ ตลาดแห่งนี้เป็นที่สนใจอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติที่มาพูซาน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นผลิตผลทางทะเลสารพัดชีวิต และยามเช้าตลาดจะคึกคักมีชีวิตชีวาน่าดูมากในยามที่มีการซื้อขายและต่อราคาปลาสดกัน
ค่ำ พิเศษ!!!เมนู บุฟเฟ่วาไรตี้พูซาน SEAFOOD (2) ที่มีให้เลือกมากกว่า 60 ชนิด รวมถึงซูชิ ซาซิมิ สดๆให้ท่านเลือก ไม่ควรพลาด
ที่พัก NONGSHIM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
ทัวร์เกาหลี วันที่ (3)     พูซาน – เชจู – โขดหินยงดูอัม – ไร่ชาโอซุลล็อค – พิพิธภัณฑ์หมี เทดดี้แบร์ – พิพิธภัณฑ์ ช็อคโกแลต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. ภัตตาคาร (3)เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชจู โดยเที่ยวบินที่….เดินทางถึง สนามบินเกาะเชจู “เกาะเชจู” ได้รับการประกาศจากองค์การ USESCO ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟ และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างมาก…นำท่านชม โขดหินยงดูอัม (YONGDUAM ROCK) มีลักษณะเป็นโขดหินที่มีรูปร่างคล้ายกับส่วนหัวของมังกรกำลังอ้าปาก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู ตามตำนานเล่าว่าสายลับของราชาแห่งมังกรมีคำสั่งเสาะหายาอายุวัฒนาที่ภูเขาฮัลลา แต่ถูกวิญญาณที่อยู่ที่ภูเขายิงลูกศรใส่และตกลงในทะเล ต่อมาราชาแห่งมังกรกลายเป็นโขดหินที่มีส่วนของลำตัวจมลงในน้ำ แต่ส่วนหัวได้ชูขึ้นสู่สวรรค์  จากนั้นชม ซอฟจิโกจิ  เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที่ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลี เรื่องเทหน้าตักรักหมดใจ (ALL IN) และเรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010)
เที่ยง ลิ้มลองเมนู  “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม (4)
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ TEDDY BEAR MUSEUM พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่บนเกาะเจจู สร้างเสร็จเมื่อปี 2001 นี้เอง เป็นศูนย์รวมหมีเท็ดดี้จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป และแกลเลอรี่ของที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน คือ โซนประวัติศาสตร์ (History Gallery) ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมีเท็ดดี้ที่มีมานานกว่าร้อยปี รวมถึงการจัดโชว์หมีเท็ดดี้ในเหตุการณ์สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ เช่น หมีเท็ดดี้เหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก หรือ Mona Lisa Teddy ที่โดดเด่นที่สุดคงจะหนีไม่พ้นหมีเท็ดดี้ในฉาก The Last Supper ของคุณลีโอนาร์โด ดาวินชี่ …นำท่านสู่ JEJU CHOCOLATE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต แล้วยังเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ ปราสาทช็อคโกแลต เหตุผลที่เป็นปราสาทช็อตโกแลตก็เพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวอาคารเป็นปราสาทสไตล์ยุโรปขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟของเกาะเชจู สีของปราสาทก็คล้ายๆกับสีช็อคโกแลตนะคะว่าไหม บรรยากาศรอบนอกของพิพิธภัณฑ์ก็โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวร่มรื่นสวยงามมาก
 ค่ำ เมนู ซีฟุ้ดหม้อไฟ Haemultang (5) ซึ่งภายในหม้อไฟได้ จัดเรียงของทะเล เห็ดสด ผัก เครื่องปรุงทุกอย่างไว้ในหม้ออย่างสวยงาม มีอุด้งสดไว้ใส่เมื่อน้ำซุปเดือด
ที่พัก PHOENIX ISLAND หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ทัวร์เกาหลี วันที่ (4)  ปล่องภูเขาไฟ ซองซานอิลซุงโบล- สวนส้มไร้เมล็ด – หมู่บ้านพื้นเมืองซงอึบ –สนามบินคิมโป – รับประทานอาหารค่ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
พิเศษ 1 !!! ช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี ชมทุ่งดอกคาโนล่า หรือ ชื่อในภาษาเกาหลีว่า ยูแช ที่บานเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งเกาะ พิเศษ 2 !!! เชิญท่านสัมผัสอุโมงค์ซากุระกว่าพันต้น ช่วงเดือนเม.ย. เป็นช่วงซากุระ ซึ่งปกติทางเกาะเชจูจะบานก่อนที่กรุงโซล
นำท่านชมปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฏ ซองซานอิลซุงโบล หรือ ยอดเขาตะวันรุ่ง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะ ซึ่งมีความหมายว่า จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึ้น จุดนี้ท่านจะสามารถชมวิวของตัวเมืองเชจูและท้องทะเลสีครามสดได้อย่างสวยงาม ตามรอย My Girl ฉากที่ “จองวู” ต่อสู้กับมาเฟียเพื่อปกป้อง “ยูริน…. นำท่านชม สวนส้มไร้เมล็ด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเกาะเชจูมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสีสันสดใส ให้ท่านได้เดินชมรอบๆ พร้อมทดลองชิม..
 เที่ยง   บริการท่านด้วยเมนูอาหารขึ้นชื่อของเกาะเจจู โกดึงออ จอริม (Gedeungeo Jorim) ซึ่งทำมาจากปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเจจู (7)
บ่าย ชม หมู่บ้านพื้นเมืองซงอึบ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของลาดเชิงเขาฮัลลาซาน (Mt. Hallasan) เป็นเมืองหลวงของเกาะเชชู ได้ถูกกำหนดให้เป็น “ตำนานของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ” ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ทั้งบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่นับวันหาชมได้ยากยิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเกาะเชจูเดินทางสู่ กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ ถึงสนามบินกิมโป …นำท่านรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู่ ไก่ ซีฟู้ด ตักไม่อั้น (8)
ที่พัก NOVOTEL HOTTEL (DELUXE CLASS) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ทัวร์เกาหลี วันที่ (5)  ศุนย์โสม – ร้านเครื่องสำอาง – เขานัมซาน ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ – ล่องเรือแม่น้ำฮัน–  ช้อปปิ้งเมียงดง – NANTA SHOW – TODAI BUFFET ขาปูยักษ์ 6 ดาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ซึ่งใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล  ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เหมาะสำหรับเป็นของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ …ท่านช้อปปิ้งที่ร้าน เครื่องสำอาง Rojukiss  เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดัง  ของเกาหลีราคาถูกกว่าเมืองไทยนำคณะชมวิวของกรุงโซล เขานัมซาน จากจุดนี้มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพเพราะจะสามารถทำให้เห็น Seoul Tower ได้อย่างชัดเจนมากที่สุดกว่าทุกจุด ณ. LOVE KEY CEREMONY ที่นี้มีความเชื่อว่าหากคู่รักคล้องแม่กุญแจร่วมกันและโยนลูกกุญแจทิ้งไป จะครองรักกันเนิ่นนานตลอดไป (ไม่รวมค่ากุญแจ….ภาพยนตร์เรื่อง กวนมึนโฮและ ฉากที่ “โกจุนพโย” นัดเดทกับ “กึมจันดี” ครั้งแรก) พาท่าน ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ (รวมขึ้นลิฟท์)
 เที่ยง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนเรือสำราญ (10)  ใน 1 ปี มีแค่ 6 เดือนที่เหมาะสำหรับการล่องเรือชมวิว เนื่องจากหน้าหนาว แม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง และฟ้ามืดสลัว ในขณะล่องเรือใช้เวลา 1.30 ชม. (12.00-13.30) ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านสถานที่สำคัญของเกาหลีเช่น ตึกสีทอง 63 ชั้น รัฐสภาเกาหลี ซึ่งเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก น้ำพุที่สร้างเนื่องในโอกาสการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก สูงที่สุดในโลกกว่า 220 เมตร (สูงกว่าน้ำพุเจทโด ที่ทะเลสาบเจนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์)
บ่าย พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ TODAI BUFFET SEA FOOD นานาชาติ ท่านได้อิ่มอร่อยทั้ง ขาปูยักษ์ ซูชิ และอาหารนานาชาติ มีสาขาอยู่ทั่วโลก ทั้งในอเมริกาและยุโรป ขาปูยักษ์แท้ๆ ที่ส่งตรงมาจากฮอกไกโด ระดับ 6 ดาวที่นี่ที่เดียว!!! (11)
หลังอาหารค่ำ นำท่านชมที่ฮิตที่สุดของเกาหลี NANTA SHOW คือการแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง “Samulnori” เข้ากับความตลกและความเป็นละคร ใช้กุ๊กเป็นตัวชูโรงเป็นรูปแบบการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีอีกแนวหนึ่ง ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
ที่พัก NOVOTEL HOTTEL (DELUXE CLASS) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ทัวร์เกาหลี วันที่ (6)  ศูนย์สมุนไพร – Trick Art Museum+Ice Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ –  ดิวตี้ฟรี – ร้านจิวเวอรี่ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (12)
พาชม ศูนย์สมุนไพร ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา… นำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ภายในมี ICE MUSEUM จัดแสดงน้ำแข็งแกะสลัก พร้อมสัมผัสอุณหภูมิที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ จากนั้นชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง แกลอรี่นี้ เป็นงานที่เรียกว่า Trick of the Eye เป็นงานที่ดูลวงตาคล้ายจริง ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ โดยมีตัวอย่างการจัดวางท่าทางไว้ข้างรูป ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มอิ่มอิสระช้อปปิ้ง ย่านมหาวิทยาลัยฮงฮิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทางเท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว อีกทั้งยังมีเสื้อผ้า แฟชั่น ร้านกาแฟมากมาย….เป็นที่ตั้งของร้านกาแฟ HELLO KITTY CAFÉ …นำท่านสู่ Jewelry เครื่องประดับที่เป็นตัวแทนของดารา-นักแสดงเกาหลี มีทั้งเครื่องประดับที่ออกแบบให้ความรู้สึกอ่อนหวานสำหรับคุณผู้หญิง หรือจะเป็นเครื่องประดับสำหรับคุณผู้ชาย เช่น รูปรถยนต์ นาฬิกา ราคาไม่แพง เหมาะกับเป็นของฝากของที่ระลึก
 เที่ยง ลิ้มลองเมนู “จิมดัค” หรือไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี (14)
บ่าย นำท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด)  ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่ในเขต ซัมชิล (Jamsil-dong) ของกรุงโซล แต่ละปีมีเยาวชนมาเที่ยวกันมากมาย สวนนี้จะประกอบด้วยการผจญภัยในสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ และเกาะมหัศจรรย์ซึ่งลอยอยู่กลางทะเลสาป มีศูนย์การค้า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โรงหนัง ลาน สเก็ตน้ำแข็ง โรงแรม และศูนย์กีฬา (เวลาเปิด-ปิดบริการ 09.00 น. – 23.00 น.)…หน้าห้างล๊อตเต้เวิลด์ อิสระถ่ายรูปกับถนนซากุระนำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว พบกับสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง,พราด้า,เฟอร์ร่ากาโม่,กุชชี่ชาแนล,เอสเต ลอเดอร์,คลีนิกซ์ลังโคม ฯลฯ (น้ำหอมและเครื่องสำอางค์บางยี่ห้อถูกกว่าดิวตี้ฟรีเมืองไทย) … ก่อนอำลาเกาหลีแวะฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติอินชอนได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน
21.20/21.10 เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ TG 657 / KE 659
01.10/01.15 (+1DAY) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**ขอสงวนสิทธิ์เป็นสายการบินระดับเทียบเท่า Thai Airways (TG) หรือ Korean Air (KE)**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พักคู่ท่านละ เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12     พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง เด็กต่ำกว่า 12
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่เสริมเตียง
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
2-7 APR’15 44,900 44,900 42,900 40,900 8,000
3-8 APR’15 44,900 44,900 42,900 40,900 8,000
10-15 APR’15 49,900 49,900 47,900 45,900 8,000
11-16 APR’15 49,900 49,900 47,900 45,900 8,000
12-17 APR’15 49,900 49,900 47,900 45,900 8,000
13-18 APR’15 48,900 48,900 46,900 44,900 8,000
14-19 APR’15 44,900 44,900 42,900 40,900 8,000
24-29 APR’15 40,900 40,900 38,900 36,900 8,000
6-11 MAY’15 43,900 43,900 41,900 39,900 8,000

***ออกเดินทาง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ /เดินทาง 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์***

หากเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน มีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ***

เรียนท่านผู้มีเกียรติร่วมเดินทางทุกท่าน

 1. *** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
 2. หากเกิดกรณีทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัวสูญหายซึ่งจะมีผลในการเดินทางของคณะทัวร์หรือคณะที่สูญหายให้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ตามความจําเป็นและเหมาะสม
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่อง มาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
 5. กรุณาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 6. กรณีออกตั๋วแล้วลูกค้ามีเหตุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อในทุกกรณีและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการทั้งหมดเนื่องจากเราได้ชำระค่าโรงแรม อาหาร และพาหนะล่วงหน้าไปแล้ว (ทั้งนี้ขึ้นอยู๋กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน)
 7. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
 8. กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีพักนอกเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึงมาตรฐานความสะดวกสบายของโรงแรม ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ
 9. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ การออกแบบของแต่ละโรงแรมในแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 10. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 11. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 12. ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ร่วมเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่ม หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 13. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 16. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 17. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินต่างๆตามที่สายการบินอนุมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดือนทางของท่าน ในกรณีไม่สามารถออกเดินทางได้
 19. ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเพิ่มหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมัน
 20. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบัตรเข้าชมในแต่ละรอบการแสดง เช่น ในกรณีที่ Jump Show บัตรที่นั่งเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น Fanta Stick Show, Nanta Show , B-Boy Show หรือ Break Out Show
 21. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินเป็นระดับเทียบเท่าดังต่อไปนี้ T’way(TW)/ Eastar Jet(ZE)/ Jin Air(LJ)/ Jeju Air(7C)/ Business Air (8B)

เงื่อนไขการจอง

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ต้องชำระราคาทัวร์ทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นหมู่คณะทัศนาจร ไป – กลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 2. ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ
 3. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ

3.1 ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ                              3.2 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

3.3 ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ      3.4 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่ระบุ

 1. มัคคุเทศก์บริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 2. ประกันภัยอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) และ 500,000 บาท (บาดเจ็บ
  แล้วเข้ารับการรักษา)

ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างประเทศ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 5. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม
 6. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 4,000 วอน /ท่าน/วัน
 7. ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ 50 บาท/ท่าน/วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1) หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้ เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำที่นั่งของสายการบิน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี) และค่าดำเนินการ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับลูกค้าแล้ว หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ บริษัท จะขอคืนค่าบริการให้ท่านในอัตราดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่ามัดจำ 50%
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน หักค่ามัดจำ 100%
 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด

2) หากท่านใดมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทฯยินดีให้ท่านเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเปลี่ยนชื่อที่นั่งของสายการบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดโดยเด็ดขาด

3) ในกรณีไม่ผ่านการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองไทยและเกาหลี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 100%

ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

 1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา****


© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310