ทัวร์เกาหลี KRA06 KOREA GRAND DELUXE

ทัวร์เกาหลี KRA06 KOREA GRAND DELUXE

Share

รหัสทัวร์ : KRA06 OCT'15
สายการบิน : KE, TG
ราคาเริ่มต้น : 47,900 บาท
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
กำหนดการ :
เดือนตุลาคม 2558
13-18 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 27 ต.ค. - 1 พ.ย.

ไฮไลท์ประจำโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี KRA06 KOREA GRAND DELUXE

6 วัน 4 คืน

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1. สัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี โปรแกรมครบสูตร
2. รวมค่าเข้าทุกสถานที่ เลือกเฉพาะสถานที่สวยสุด รับประกันความประทับใจค่ะ
3. บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานตรงเมียงดง ไม่เสียเวลาช้อปปิ้ง
4. บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ+หมู+ไก่+ซีฟู้ด และสลัดผักต่างๆ
5. บุฟเฟ่ต์ล่องเรือแม่น้ำฮัน ชมบรรยากาศกรุงโซลในมุมที่แตกต่าง
6. ที่โรงแรม 4+ ทุกคืน นอนกรุงโซล 2 คืน มีเวลาช้อปปิ้งเต็มที่
 
กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2558

วันแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ – พูซาน
22.00/23.00 คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ M สายการบิน Korean Air ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 หรือ เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ใกล้ ประตูทางเข้าหมายเลข 2 รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

Logo korea expert03

***โปรดสังเกตป้าย “KOREA EXPERT” ***

 

วันที่สอง (2) พูซาน – ซอกกูรัมก้อตโต้ – วัดพูลกุ๊กซา – เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน – นัมโพดอง – ตลาดปลาชากัลชิ
00.05/02.35 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 650 / KE 662 (เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
07.10/09.25 เดินทางถึงสนามบินคิมเฮ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ วัดพุลกุ๊กซา วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน นำท่านสู่ถ้ำ SOKKORAM GROTTO พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ” ซอกคูรัม กอตโต้ ” ที่สร้างชึ้นจากหินแกรนิตเชื่อกันว่าคอยปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ

jeju2 jeju1

เที่ยง เมนู “ชาบู ชาบู เห็ดสด” (1) มาพร้อมเนื้อหมูแบบเติมไม่อั้นจนอิ่ม
บ่าย นำท่านชม หอดูดาวชมซงแด (Chumsungdae) เป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเมืองเคียงจู เกาหลีใต้ พาท่านชม เมืองพูซาน ที่มีประชากรถึง 4 ล้านคน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหน้าด่านในการติดต่อการค้าขายทั้งในอดีต …นำท่านช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน – นัมโพดอง ใกล้ ๆ เป็นที่ตั้งของ PIFF (Busan International Film Festival) สแควร์ นำท่านชม ตลาดปลาชากัลชิ ตลาดแห่งนี้เป็นที่สนใจอันดับหนึ่งของชาวต่างชาติที่มาพูซาน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นผลิตผลทางทะเลสารพัดชีวิต

seestar fishmarket-pusan

ค่ำ พิเศษ!!!เมนู บุฟเฟ่วาไรตี้พูซาน SEAFOOD (2) ที่มีให้เลือกมากกว่า 60 ชนิด รวมถึงซูชิ ซาซิมิ สดๆให้ท่านเลือกพร้อมชมวิว 360 องศาของอ่าวพูซาน ไม่ควรพลาด
ที่พัก NONGSHIM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม (3) พูซาน – เชจู – โขดหินยงดูอัม – ไร่ชาโอซุลล็อค – พิพิธภัณฑ์หมี เทดดี้แบร์ – พิพิธภัณฑ์ ช็อคโกแลต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ. ภัตตาคาร (3)
เหิรฟ้าสู่ สนามบินเชจู โดยเที่ยวบินที่ …
เดินทางถึง สนามบินเกาะเชจู “เกาะเชจู” ได้รับการประกาศจากองค์การ USESCO ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก นำท่านชม โขดหินยงดูอัม (YONGDUAM ROCK) มีลักษณะเป็นโขดหินที่มีรูปร่างคล้ายกับส่วนหัวของมังกรกำลังอ้าปาก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู

jeju3 jeju4

เที่ยง ลิ้มลองเมนู “พุลโกกิ” หรือบาร์บีคิวหมูเกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียง กิมจินานาชนิด และข้าวสวย มีกลิ่นหอมรสออกหวานนุ่ม
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ TEDDY BEAR MUSEUM พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่บนเกาะเจจู สร้างเสร็จเมื่อปี 2001 นี้เอง เป็นศูนย์รวมหมีเท็ดดี้จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป นำท่านสู่ JEJU CHOCOLATE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต แล้วยังเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ ปราสาทช็อคโกแลต

jeju6 jeju5

ค่ำ เมนู ซีฟุ้ดหม้อไฟ Haemultang (5)
ที่พัก PHOENIX ISLAND หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่ (4) ปล่องภูเขาไฟ ซองซานอิลซุงโบล- สวนส้มไร้เมล็ด – หมู่บ้านพื้นเมืองซงอึบ –สนามบินคิมโป กรุงโซล
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันบุฟเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฏ ซองซานอิลซุงโบล หรือ ยอดเขาตะวันรุ่ง เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเกาะ นำท่านชม สวนส้มไร้เมล็ด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเกาะเชจูมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสีสันสดใส ให้ท่านได้เดินชมรอบๆ พร้อมทดลองชิม..

jeju8 jeju7

เที่ยง บริการท่านด้วยเมนูอาหารขึ้นชื่อของเกาะเจจู โกดึงออ จอริม (Gedeungeo Jorim) ซึ่งทำมาจากปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเจจู (7)
บ่าย ชม หมู่บ้านพื้นเมืองซงอึบ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของลาดเชิงเขาฮัลลาซาน (Mt. Hallasan) เป็นเมืองหลวงของเกาะเชชู
เดินทางสู่ กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ …
ถึงสนามบินกิมโป …นำท่านรับประทานอาหารค่ำ
ค่ำ เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง เนื้อ หมู่ ไก่ ซีฟู้ด ตักไม่อั้น (8)
ที่พัก NOVOTEL HOTEL(Deluxe Class) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า (5) ศุนย์โสม – ร้านเครื่องสำอาง – เขานัมซาน ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ – ล่องเรือแม่น้ำฮัน– ช้อปปิ้งเมียงดง – TODAI BUFFET ขาปูยักษ์ 6 ดาว – NANTA SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น นำท่านช้อปปิ้งที่ร้าน เครื่องสำอาง Rojukiss เวชภัณฑ์เครื่องสำอางค์แบรนด์ดัง นำคณะชมวิวของกรุงโซล เขานัมซาน ณ. LOVE KEY CEREMONY พาท่าน ขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์ (รวมขึ้นลิฟท์)

seoultower lovekey

เที่ยง อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนเรือสำราญ (10) ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านสถานที่สำคัญของเกาหลีเช่น ตึกสีทอง 63 ชั้น รัฐสภาเกาหลี ซึ่งเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
บ่าย พาท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นเกาหลีที่ ถนนเมียงดอง หรือ ถนนสายแฟชั่นของเกาหลี มีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น

myongdong todai

ค่ำ พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ TODAI BUFFET SEA FOOD นานาชาติ ท่านได้อิ่มอร่อยทั้ง ขาปูยักษ์ ซูชิ และอาหารนานาชาติ (11) หลังอาหารค่ำ นำท่านชมที่ฮิตที่สุดของเกาหลี NANTA SHOW
ที่พัก NOVOTEL HOTEL (Deluxe Class) หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่หก (6) ศูนย์สมุนไพร – Trick Art Museum+Ice Museum – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก – สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ – ดิวตี้ฟรี – ร้านจิวเวอรี่ – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ.ห้องอาหารโรงแรม (12)
พาชม ศูนย์สมุนไพร นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา… นำท่านสู่ TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา ภายในมี ICE MUSEUM จัดแสดงน้ำแข็งแกะสลัก พร้อมสัมผัสอุณหภูมิที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา อิสระช้อปปิ้ง ย่านมหาวิทยาลัยฮงฮิก ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของโซลตามทางเท้ามีการวางขายของแฮนด์เมด จากคนหนุ่มสาว นำท่านสู่ Jewelry เครื่องประดับที่เป็นตัวแทนของดารา-นักแสดงเกาหลี

trickeye hongik

เที่ยง ลิ้มลองเมนู “จิมดัค” หรือไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี (14)
บ่าย นำท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุด) ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่ในเขต ซัมชิล (Jamsil-dong) ของกรุงโซล นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยว พบกับสินค้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง,พราด้า,เฟอร์ร่ากาโม่,กุชชี่ชาแนล,เอสเต ลอเดอร ก่อนอำลาเกาหลีแวะฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ร้านละลายเงินวอน)

lotteworld1 lotteworld2

21.20/21.10 เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินไทยเที่ยวบินที่ TG 657 / KE 659
01.10/01.15 +1 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักคู่ท่านละ

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

13-18 OCT’15

47,900

8,000

20-25 OCT’15

49,900

8,000

21-26 OCT’15

49,900

8,000

22-27 OCT’15

49,900

8,000

27 OCT-1NOV’15

47,900

8,000


© IAMTOUR EXPERT CENTER INTER GROUP CO.,LTD
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06965
เลขที่ 600/24 โครงการ บีสแควร์พระราม9-เหม่งจ๋าย ซ.สหการประมูล แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310